Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen  

1.1 Definitie van de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Zums een overeenkomst heeft gesloten. Onder “opdrachtgever” wordt ook verstaan de persoon waarvan opdracht en voor zijn rekening zaken worden geleverd.

1.2 Definitie van de opdrachtnemer: Zums

1.3 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Zums gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle adviezen, producten, diensten, offertes en facturen.

1.4 Onder producten en diensten wordt verstaan, maar niet uitsluitend: advies, ontwerpen, websites, E-books, handleidingen en voorbereidend materiaal.

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes van Zums zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Alle offertes hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen, tenzij anders is afgesproken en deze afspraak (digitaal) schriftelijk is vastgelegd.  

2.3 Wijzigingen binnen de offerte tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is pas geldig na het wijzigen of het aanvullen van de betreffende offerte en een getekend akkoord van beide partijen.

2.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5 Werkzaamheden buiten de inhoud van de opdracht, waar opdrachtgever voorafgaand akkoord voor heeft gegeven, worden beschouwd als meerwerk en worden uitgevoerd tegen het vastgestelde uurtarief. Opdrachtnemer is nooit verplicht aan een verzoek tot dergelijke werkzaamheden te voldoen.   

Artikel 3. Totstandkoming en toepasselijkheid overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de offerte van opdrachtnemer en een eventuele aanvullende overeenkomst door opdrachtgever is ondertekend en aan elk van de partijen een exemplaar is overhandigd (digitaal en/of schriftelijk). Tevens is er sprake van een overeenkomst indien opdrachtnemer en opdrachtgever de overeenkomst hebben geaccepteerd door middel van een (digitale) schriftelijke bevestiging, met als bepalende datum de dag van verzending.  

3.2 Door ondertekening van een offerte of een duidelijk digitaal of schriftelijk akkoord op een offerte met opdrachtnemer, verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer en daarmee akkoord te gaan.

3.3 Afwijking van de offerte is er alleen indien anders is afgesproken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer en deze afspraak duidelijk is gecommuniceerd en terug te vinden is in een overeenkomst of (digitale) schriftelijke communicatie.

3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van reden te weigeren.

3.5 Vervolgwerkzaamheden op basis van de overeengekomen voorwaarden, na acceptatie en opleveren van de overeenkomst, kunnen worden uitgevoerd op basis van tijdsregistratie na een (digitaal) schriftelijk akkoord van opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens (digitaal) schriftelijk vastgelegde afspraken.  

4.2 De opdrachtgever is verplicht de medewerking te verlenen die met reden van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden. Hieronder valt alsmede, maar niet uitsluitend, een reactie voor aanpassing of akkoord op een opdracht binnen 14 dagen. Ontvangt opdrachtnemer binnen 14 dagen geen reactie, dan gaat opdrachtnemer er vanuit dat de opdracht is goedgekeurd en kan worden afgerond. Oplevering van de opdracht en de bijhorende factuur zullen dan volgen.  

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor de opdrachtnemer spoedig te informeren aangaande feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.4 Uitvoering van de overeenkomst wordt door opdrachtnemer uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat is toegezegd en het beoogde resultaat specifiek omschreven is.  

4.5 Indien zo nodig naar het oordeel van opdrachtnemer met reden het noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, ofwel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is opdrachtnemer gerechtigd na akkoord van opdrachtgever, derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven voor rekening van de opdrachtgever.

4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde materialen en gegevens tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de benodigde materialen en gegevens niet volledig of tijdig worden verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te annuleren of te vertragen. Kosten die voortvloeien uit de annulering of vertraging worden doorberekend aan de opdrachtgever.

4.7 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde benodigde materialen en gegevens zoals omschreven in artikel 4.6 dienen altijd aan de voor de werkzaamheden gestelde specificaties te voldoen. Beide partijen voorzien elkaar van de benodigde gegevens om de geschiktheid van de ter beschikking gestelde materialen te kunnen beoordelen.

4.8 Indien in de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening wordt uitgegaan van een specifiek persoon, is de opdrachtnemer gerechtigd na overleg met de opdrachtgever om deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.   

4.9 Bij overeengekomen opdrachten in fases heeft opdrachtnemer het recht de periode tussen twee fases op te schorten tot de opdrachtgever de resultaten van een eerdere fase (digitaal) schriftelijk heeft goedgekeurd.  

Artikel 5. Beëindiging overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) onmiddellijk te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de overeenkomst of de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) onmiddellijk te beëindigen indien blijkt dat derden werkzaamheden verrichten of hebben verricht aan diensten en producten welke door opdrachtnemer nog in uitvoer zijn.

5.3 Een overeenkomst welke voor onbepaalde tijd is aangegaan kan door beide partijen na goed overleg en met opgaaf van reden (digitaal) schriftelijk worden beëindigd, uitgaande van een redelijke opzegtermijn. Beide partijen zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige vergoeding wegens opzegging van de overeenkomst.

5.4 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) onmiddellijk te beëindigen indien blijkt dat de opdrachtgever in een faillissement zit of surseance van betaling heeft of heeft aangevraagd. De opdrachtgever heeft dan geen enkel recht op schadevergoeding.  

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1 Alle door opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen tenzij anders is aangegeven.

6.2 Alle facturen van opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door de opdrachtgever te zijn voldaan, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van een betaling.

6.3 Heeft opdrachtnemer geen betaling ontvangen binnen de vastgestelde betaaldatum, dan is opdrachtgever in verzuim en ontvangt opdrachtgever van opdrachtnemer een aanmaning. Indien betaling van de vordering uitblijft is opdrachtnemer gerechtigd om de wettelijke rente te vragen over het openstaande bedrag dat elke maand terugkomt als gevolg van geen betaling.  

6.4 Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau waarvan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen, worden verhaald bij de opdrachtgever.   

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst tijdelijk te staken totdat de verschuldigde betaling is ontvangen.  

Artikel 7. Levering  

7.1 Opdrachtnemer zal na akkoord op de overeenkomst en na ontvangst van de benodigde materialen en gegevens van start gaan met de overeenkomst op de overeengekomen startdatum.  

7.2 Levering zal in overleg worden besproken en indien nodig worden vastgelegd in de overeenkomst.  

7.3 Alle door opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.  

7.4 Indien opdrachtnemer niet tijdig aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen, kan opdrachtnemer alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld wanneer de benodigde gegevens volgens artikel 7.3 bekend waren, waarbij uit wordt gegaan van een termijn van minimaal 14 werkdagen om opdrachtnemer alsnog zijn verplichtingen te kunnen laten voltooien.    

Artikel 8. Eigendom  

8.1 Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en gegevens aan de opdrachtnemer blijven eigendom van de opdrachtgever.  

8.2 Alle door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen en gegevens ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook wanneer opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt het recht om producten en gegevens onder zich te houden totdat de opdrachtgever alle aan opdrachtnemer verschuldigde kosten betaald heeft.  

8.3 Naast geleverde adviezen, producten en diensten valt onder eigendom ook: de handelsnaam Zums, het bedrijfslogo, de website https://www.zums.nl , teksten, handleidingen, de algemene voorwaarden en overige documentatie van opdrachtnemer.  

Artikel 9 Intellectuele eigendom  

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die berusten op door opdrachtnemer binnen de overeenkomst ontwikkelde, ontwerpen, websites, E-books, handleidingen, offertes en voorbereidend materiaal blijven uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, diens toeopdrachtnemers of licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Bij schending is opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen of indien nodig, juridische stappen te ondernemen.

9.2 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever overeenkomt de rechten intellectuele eigendom berustend op binnen de overeenkomst ontwikkelde materialen over te dragen van opdrachtnemer naar opdrachtgever, behoudt opdrachtnemer zich de bevoegdheid de basisbeginselen, ideeen, ontwerpen, handleidingen, documentatie, werken en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen, voor zichzelf en voor derden. Evenmin is opdrachtnemer na overdracht van intellectuele eigendom niet beperkt voor andere opdrachtgevers soortgelijke ontwikkelingen te ondernemen.  

9.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan verwijzingen of aanduidingen naar een vertrouwelijk karakter, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit adviezen, ontwerpen, E-books, handleidingen, documentatie, offertes en voorbereidend materiaal aan te passen of te verwijderen.  

9.4 Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan opdrachtnemer worden alleen overgedragen aan opdrachtgever wanneer dit (digitaal) schriftelijk is overeengekomen.   

9.5 De door opdrachtnemer geleverde adviezen, producten en diensten mogen uitsluitend worden toegepast binnen eigen organisatie of voor het overeengekomen doel.  

9.6 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen ter berschikking gestelde ideeën, ontwerpen, handleidingen, documentatie, werken en dergelijke aan opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke actie die gebaseerd is op inbreuk van enig recht van derden.  

9.7 Opdrachtnemer garandeert dat geen rechten van derden zicht verzetten tegen ter beschikking gestelde ideeën, ontwerpen, handleidingen, E-books, documentatie, werken en dergelijke aan opdrachtgever. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke actie die gebaseerd is op inbreuk van enig recht van derden.   

Artikel 10. Aansprakelijkheid  

10.1 In geval van tekortkoming aan zijde van opdrachtnemer tijdens een overeenkomst, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor een schadevergoeding van het factuurbedrag indien deze al voor een deel of geheel is betaald. Aansprakelijkheid in iedere andere vorm is geheel uitgesloten, daaronder begrepen een vergoeding voor indirecte schade, gevolgschade of het mislopen van omzet of winst.

10.2 De opdrachtgever dient rekening te houden dat informatie verzonden via het internet opgepikt kan worden door derden. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook welke is opgelopen door het verzenden van vertrouwelijke informatie over een onbetrouwbaar medium.  

10.3 Wanneer opdrachtnemer afhankelijk is van medewerking, diensten en producten van derden, is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade en/of gevolgen dan ook die voortvloeien uit deze relaties van derden.  

10.4 Indien de gegevens van de opdrachtgever wijzigen, dient opdrachtgever dit tijdig aan opdrachtnemer te verstrekken. Indien de opdrachtgever dit niet tijdig vermeldt, kan opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen.  

10.5 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor aangeleverde materialen door de opdrachtgever die worden toegepast op het web, papier of overig drukwerk.  

10.6 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade die is toegebracht door de opdrachtgever of derden in een poging ontwerpen en websites te onderhouden of aan te passen.  

10.7 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade die voortvloeit uit het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.  

10.8 Opdrachtgever dient voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst diverse toegang- of identificatiecodes te verstrekken aan de opdrachtnemer. Opdrachtnemer behandelt de codes vertrouwelijk en met zorg. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten wegens misbruik van toegangs- en identificatiecodes, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten door opzet van de opdrachtnemer totstand zijn gekomen.  

Artikel 11. Geheimhouding  

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.   

Artikel 12. Overmacht  

12.1 In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer verplicht een tegemoetkoming te realiseren voor de opdrachtgever in de vorm van afronden of het overdragen van de opdracht voor het overeengekomen bedrag of terugbetaling factuurbedrag indien door de opdrachtgever al gedeeltelijk of geheel is betaald.  

12.2 In geval van blijvende overmacht heeft opdrachtnemer het recht de opdracht gedeeltelijk of geheel te annuleren zonder enige tegemoetkoming.  

12.3 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen voor de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, plotselinge ziekte, brand, rampen, overheidsvoorschriften, inbraak, technische storingen en overmacht van derden.   

Artikel 13. Garantie  

13.1 Opdrachtnemer garandeert dat de designs ontworpen zijn door haar eigen studio.  

13.2 De controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de werkzaamheden zijn niet toe te rekenen aan de opdrachtnemer, de opdrachtgever dient de resultaten van de werkzaamheden zelf te controleren. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de werkzaamheden zonder onderbreking of foutloos worden uitgevoerd. Indien opdrachtnemer gebreken veroorzaakt in de resultaten van de werkzaamheden waarvoor de opdrachtnemer volgens de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk voor is, zal opdrachtnemer deze gebreken naar beste inzicht en vermogen herstellen. De opdrachtgever dient deze gebreken zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na oplevering van de werkzaamheden, (digitaal) schriftelijk en gedetailleerd aan de opdrachtnemer bekend te maken.  

13.2 Indien de werkzaamheden ten gevolge van de gebreken zoals beschreven in artikel 13.1 aan opdrachtnemer toerekenbaar zijn, wordt de herhaling van de werkzaamheden kostenloos uitgevoerd. Indien de gebreken niet (volledig) toerekenbaar aan opdrachtnemer zijn en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van opdrachtgever, zijn de kosten van de werkzaamheden om de gebreken te herstellen voor rekening van de opdrachtgever.  

13.3 Indien herstel van de aan opdrachtnemer toerekenbaar gestelde gebreken technisch en/of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal opdrachtnemer de kosten voor de uitgevoerde werkzaamheden voor opdrachtgever crediteren, zonder verder aansprakelijk te zijn. De opdrachtgever heeft geen andere rechten aangaande garantie dan in de voorgaande artikelen beschreven.  

Artikel 15. Copyright  

15.1 De eigendommen van opdrachtnemer mogen op geen enkele wijze door derden worden gebruikt, mits (digitaal) schriftelijk toestemming is gegeven. Bij schending is opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen of indien nodig, juridische stappen te ondernemen.  

15.2 Al het door opdrachtnemer vervaardigde materiaal mag zonder (digitaal) schriftelijke toestemming niet worden bewerkt of worden gebruikt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt en is afgesproken.  

Artikel 16. Referentie  

16.1 Opdrachtnemer is vrij om als referentie of binnen een portfolio te verwijzen naar geleverde adviezen, producten en diensten.  

16.2 Opdrachtnemer heeft het recht om een directe verwijzing naar de website van opdrachtnemer te plaatsen op een opgeleverde website.  

Artikel 17. Wijzigen algemene voorwaarden  

17.1 Zums heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  

17.2 Wijzigingen in de algemene voorwaarden gelden ook voor al akkoord gesloten overeenkomsten waarbij een termijn wordt aangehouden van 30 dagen.  

17.3 Binnen de genoemde termijn in artikel 17.2 is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden.